De Utrechtse Kinderboekwinkel
 

De producten die we aanbieden op onze website, kunnen we doorgaans binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling  leveren. Wanneer de levering van producten langer gaat duren dan vijf werkdagen, nemen we contact met u op.

Bestellingen gedaan door particuliere klanten pakken we gratis in in vrolijk cadeaupapier.

Voor verzendingen maken we gebruik van de diensten van Post NL en van De Fietskoerier Utrecht.

Verzendkosten
Binnen Nederland: €4,40 bij bestellingen tot € 25,00. Bij bestellingen vanaf € 25,00 is de verzending gratis.

Voor het buitenland:
Naar: België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk, (incl. Corsica en Monaco), Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen) Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn de verzendkosten € 25,00

Naar: Albanië, Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Canarische eilanden, Estland, Faeröer Eilanden, Finland, Griekenland, Groenland, Hongarije, Ierland, Kazachstan, Kosovo, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland zijn de verzendkosten € 35,00

Naar alle hierboven niet genoemde landen zijn de verzendkosten € 70,00

Scholen, dagverblijven, BSO’s en peutergroepen die grote bestellingen willen plaatsen,  met de daarvoor geldende onderwijs-bibliotheekkorting, kunnen het best contact met ons opnemen:  info@kinderboekwinkelutrecht.nl  of 0031 (0)30 2322057.  Graag adviseren wij u, toegespitst op uw eigen situatie.

Betaalwijze
U kunt betalen via Ideal, met een creditcard of middels overboeking.

De Utrechtse Kinderboekwinkel
Ganzenmarkt 10
3512 GD Utrecht
030 2322057
info@kinderboekwinkelutrecht.nl
KvK Utrecht 55248926
BTW nummer NL002003455B17

Disclaimer en algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van De Utrechtse Kinderboekwinkel te Utrecht

De Utrechtse Kinderboekwinkel streeft ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken via deze site, maar verstrekt geen garanties voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie is uitsluitend indicatief bedoeld en is aan wijziging onderhevig. De Utrechtse Kinderboekwinkel wijst iedere aansprakelijkheid af, onder meer voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op deze site. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daar. De Utrechtse Kinderboekwinkel aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door De Utrechtse Kinderboekwinkel worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen door -of die verwijzen naar- de site van De Utrechtse Kinderboekwinkel.

Terugsturen van producten die thuis geleverd zijn
Als het product is beschadigd of niet overeenkomt met de bestelling
-De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij De Utrechtse Kinderboekwinkel daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard en vervalt ieder recht in verband levering van de producten.
-Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Utrechtse Kinderboekwinkel de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.
-De kosten voor retourzending (met toestemming van De Utrechtse Kinderboekwinkel) zijn in dat geval gratis. U kunt uw goederen, inclusief de factuur/pakbon, terugsturen volgens onze aanwijzingen. Schrijf op de factuur/pakbon de reden van de retourzending.
Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, ontvangt u binnen drie dagen een e-mail van ons. We laten u dan weten of uw product wordt vervangen, of dat uw betaalde bedrag wordt teruggestort op uw rekening.

Als het product niet beschadigd is, maar u wilt het terug sturen
-Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na toezending aan De Utrechtse Kinderboekwinkel terug te sturen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
-Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, ontvangt u een e-mail van ons met informatie over de  afhandeling van deze retourzending en de retourbetaling; dit kan maximaal 14 dagen duren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Wij respecteren de privacy van al onze gebruikers en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft, met zorg wordt behandeld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren. Wanneer u hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen gebruiken we de gegevens ook voor toezending daarvan.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Voor leveringen via deze site zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

  • Artikel 1 Algemeen
    Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en De Utrechtse Kinderboekwinkel gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Artikel 2 Definities
    In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Utrechtse Kinderboekwinkel opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3 Prijs
a. De prijzen van alle boeken die via deze site kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), de prijzen van speelgoed zijn inclusief 21 procent BTW, tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van goederen die op deze site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c. De Utrechtse Kinderboekwinkel is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken, die in op de website aangeboden worden, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.

Artikel 4. Levering
De door De Utrechtse Kinderboekwinkel opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De Utrechtse Kinderboekwinkel doet haar uiterste best u van afwijkende levertijden op de hoogte te houden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij De Utrechtse Kinderboekwinkel daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard en vervalt voor koper ieder recht in verband levering van de producten.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Utrechtse Kinderboekwinkel de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan De Utrechtse Kinderboekwinkel te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling
a. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
b. De Utrechtse Kinderboekwinkel levert de bestelde producten als de vooruitbetaling door haar is ontvangen , tenzij schriftelijk anders is overeenkomen

Vaste klanten, zoals scholen, bibliotheken en peuterspeelzalen kunnen volgens daartoe strekkende afspraak kopen op rekening. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper in dat geval de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door De Utrechtse Kinderboekwinkel aangegeven bankrekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens De Utrechtse Kinderboekwinkel in gebreke. De Utrechtse Kinderboekwinkel heeft dan het recht over haar vordering een rente in rekening te brengen van 1% per maand, te rekenen vanaf de 15e dag na levering.
c. Indien De Utrechtse Kinderboekwinkel na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
d. Indien De Utrechtse Kinderboekwinkel haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van De Utrechtse Kinderboekwinkel.
e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verzending in rekening worden gebracht, tenzij anders is vermeld.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De door De Utrechtse Kinderboekwinkel geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van De Utrechtse Kinderboekwinkel volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door De Utrechtse Kinderboekwinkel geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. De Utrechtse Kinderboekwinkel garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en De Utrechtse Kinderboekwinkel, dan wel tussen De Utrechtse Kinderboekwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en De Utrechtse Kinderboekwinkel, is De Utrechtse Kinderboekwinkel niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Utrechtse Kinderboekwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat De Utrechtse Kinderboekwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door De Utrechtse Kinderboekwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Utrechtse Kinderboekwinkel deze voorwaarden soepel toepast en eerder afwijkingen daarvan heeft toegelaten.

Artikel 12
Op overeenkomsten gesloten tussen De Utrechtse Kinderboekwinkel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 
Utrechtse makers

In de Utrechtse Kinderboekwinkel zijn we trots op – en blij met alle mooie kinderboeken die in onze eigen stad gemaakt worden!
Veel toonaangevende kinderboekenmakers wonen in Utrecht; logisch ook, als je bedenkt dat Utrecht Unesco City of Literature is.